TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÇALIŞMA PROGRAMI

YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

31.03.2018

 46. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

A) GENEL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
1. Oda – Üye İlişkileri 
 1.1. Ücretli Çalışan Üyeler
 1.2. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) ve Serbest Maden M. Hizmetleri (SMMH)
 1.3. İşsiz Üyeler
 1.4. Kadın Üyeler
 1.5. Genç Madenci-Öğrenci Üyeler
2. Genel Merkez-Şube-Temsilcilik İlişkileri
3. TMMOB ve Diğer Odalarla İlişkiler
4. Üniversiteler ile İlişkiler
5. Diğer Örgüt Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
 5.1. Oda - Sendika ve Emek Örgütleri İlişkileri
 5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler
6. Uluslararası İlişkiler
B) ODA VE BÜRO İÇİ ÇALIŞMALAR
1. Örgüt İçi Eğitim
2. Mali İşleyiş
3. Hukuki Çalışmalar
4. SMMH / Büro Tescil ve Vize Çalışmaları
C) MESLEKİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
1. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar
2. Mesleki Eğitim Çalışmaları
3- Personel Belgelendirme Çalışmaları:
4. Çalışma Grupları
 4.1. Sürekli Çalışma Grupları
 4.2. Süreli Çalışma Grupları
D) BASIN, YAYIN ve KİTAP HİZMETLERİ
1. Madencilik Dergisi
2. Madencilik Bülteni
3. Oda Web Sayfası
4. Yeni Yayınlar
5. e-Kütüphane
E) SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
1. Söyleşi ve Paneller
2. Dünya Madenciler Günü
3. Gezi ve Aktiviteler
4. Emekli Üyeler Toplantısı
5. Lokal

EK 1:

I) ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Çalışmalarına İlişkin İlkeler
2. Odanın Bağımsızlığına İlişkin İlkeler
3. Karar Alma Süreçlerine İlişkin İlkeler
4. Mesleki Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler
5. Mali İşleyişe İlişkin İlkelerimiz

EK 2:  

II) ULUSAL MADENCİLİK POLİTİKASI İÇİN TEMEL İLKE VE GÖRÜŞLERİMİZ 

 

46. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

SUNUŞ

Maden Mühendisleri Odası olarak 46. Olağan Genel Kurulumuzu başarıyla tamamlayarak yeni bir çalışma dönemine adım attık.

Yönetim Kurulumuz, yılların birikimi ile oluşturmuş olduğumuz demokratik gelenek çerçevesinde içinde bulunduğumuz ülke ve dünya koşullarını, bu koşullar tarafından belirlenen toplumsal ve mesleki sorunlarımızı ele alarak çeşitli saptama ve değerlendirmelerde bulunmuş, bu çerçevede aşağıda yer alan çalışma programını oluşturmuştur.  Çalışma Programı taslağını bu haliyle Danışma Kurulunun görüş ve değerlendirmelerine sunuyoruz.

Küresel kapitalizm ekonomik ve siyasi bir kriz yaşamaktadır. Bir tarafta ABD diğer tarafta Rusya ve Çin, ekonomik, siyasi, ve askeri alandaki rekabetlerini giderek artırmaktadırlar. 1990`larda "Tarihin Sonu" söylemleriyle dile getirilen işbirliğine dayalı, birlikte kalkınma, barış içerisinde bir arada yaşama politikası çökmüştür. Dünya hızlı bir biçimde yıkıcı bir rekabet ve çatışma ortamına girmiştir.

Bu rekabet ve çatışma ortamının en belirgin göstergelerinden biri artan bölgesel savaşlardır. Savaşlar büyük yıkımların ve derin acıların yaşanmasına neden olurken demokratik değerleri de yıpratmakta, yükselen savaş eğilimleri tek tek ülkelerde otoriter yönetim yapılarının oluşturulmasına, evrensel hukuk ilkelerinin yok sayılmasına ve demokratik kazanımların kaybedilmesine neden olmaktadır.

Ülkemiz bu süreci en ağır yaşayan ülkelerden biridir. 16 yıllık AKP iktidarı laik ve sosyal değerlerden, hukuk normlarından hızla uzaklaşarak, ağır bir baskı rejimi inşa etti. 16 yıllık AKP iktidarı döneminde demokratik değerler itibarsızlaştırmaya çalışılmış, evrensel insan hakları ayaklar altına alınmış, yaşam hakkı neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Bu ortamda desteklenen cemaat/tarikat çevreleri toplumsal ve siyasal yaşamda etkinliklerini iyice artırmış, devlet katında yetkili ve etkili konumlara gelmişlerdir.  Böylesi bir konjonktürde 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmıştır. Bu tarihe kadar "hoca efendi" olarak devlet protokollerinde yer alan bu kesim, 15 Temmuzda darbe girişiminde bulunmuş ve sonrasında FETÖ terör örgütü olarak adlandırılmıştır. İktidar bu darbe girişimini siyasal bir fırsata dönüştürerek, oluşturduğu baskı rejimini daha da boyutlandırma çabası içerisine girmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi bastırılmasının hemen sonrasında oluşturulan Kanun Hükmünde Kararname`ler (KHK) rejimi ile parlamenter sistem fiilen askıya alınmış, TBMM işlemez hale getirilmiş, milletvekillerinin vekilliği düşürülmüş, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanmış, kamu çalışanları geçerli bir hukuki gerekçeye dayanmaksızın işten çıkartılmış, birçok kurum, kuruluş, dernek vb. kapatılmış, şirketlere el koyulmuş, grev, gösteri ve yürüyüş hakları askıya alınmış, akademisyenler görevden uzaklaştırılmış/hapis cezaları verilmiş, sosyal medya yasakları ile birlikte her türlü muhalif düşüncenin ifade edilme ortamı yok edilmiştir.

Ancak bütün bu baskı politikalarına karşın toplumun vicdanı, halkın sesi olan devrimci demokrat ve yurtsever kesimler susturulamadı. Susmayan demokratik örgütlenmeler siyasi hedefler haline getirildi. Odalarımız ve üst örgütümüz TMMOB, uzun süredir AKP iktidarı tarafından ele geçirilmeye, işlevsizleştirilmeye çalışılmaktaydı. Şimdilerde ise Birliğimizin adı irademiz dışında değiştirilmeye çalışıldı, iktidarın ihtiyaçları çerçevesinde yeni bir yasa tartışması başlatıldı.

15 Yıllık AKP iktidarının bu politikaları dış politikalara da yansıdı ve uluslararası ilişkilerde tehlikeli bir sürece girilmesine neden oldu. Aslında 2013 yılında başlatılan müzakere süreci ile Kürt sorunun barışçıl siyasi çözümü yönelimine girilmişti. O dönem toplumda önemli ölçüde rahatlama yaşanırken iç ve dış politikada barış fikri egemen oldu. O dönemde dış politikalarda komşu ülkelerle "Sıfır Sorun" sıkça dillendirildi. Bu iklim uzun sürmedi. Kürt sorununun barışçıl siyasi çözümünden vaz geçilerek eski çatışmalı süreçlere dönülmesi bir anda hem iç gerginlikleri tırmandırdı hem de dış politikada keskin bir dönüşe neden oldu. Türkiye kısa zamanda tüm komşuları ile düşman konuma getirildi. Bu düşmanlık politikalarının sonucunda Suriye topraklarında askeri operasyon başlatılarak, ülkemiz emperyalistlerin cehenneme çevirdiği Ortadoğu bataklığında sonu belirsiz bir sürece sokulmuş oldu.

Bilindiği gibi, yüz yüze kalınan en temel sorunlarla yüzleşmeksizin, bu sorunların kökenlerine inerek kalıcı çözümler üretmeksizin, insana yakışır bir biçimde eşit, özgür, şiddetten uzak, refah içerisinde yaşama şansımız bulunmamaktadır. Bu nedenle Kürt sorunu, cinsiyet eşitliğinin sağlanması sorunu, çevre/doğa sorunları, inanç grupları sorunu, yaşam tarzları farklılıkları sorunu, toplumsal şiddet, taciz tecavüz ve çocuk istismarı sorunu, özelleştirmeler, ekonomik rant ve yağma sorunları, eğitim sorunları, işsizlik sorunu, sayabileceğimiz/sayamayacağımız diğer birçok sorun, çözümü ertelenemez sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Açıktır ki onlarca kez denenen ve her seferinde daha büyük sorunlara neden mevcut politikalar terk edilerek insanı merkez alan, toplumu kucaklayan, evrensel hukuk normlarına uygun demokratik yönelimler gerçek bir çözümün anahtarı olacaktır.

Bu çerçevede, dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde uygulanan politikalar ve gelişmeler ışığında TMMOB Maden Mühendisleri Odası, mesleğin ve meslektaşın korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin demokratikleşmesi, kalkınması ve sanayileşmesi, halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam seviyesine erişebilmesi için, 60 yılı aşkın birikimi, kökleşmiş gelenek ve ilkelerinin rehberliğinde, katılımcı ve demokratik bir anlayışla, örgütsel bir bütünlük içerisinde, mesleki demokratik bir kitle örgütü olmanın bilinciyle, çağdaş, yurtsever, devrimci ve demokrat bir çizgide çalışmalarını sürdürecektir.

Maden Mühendisleri Odası;

-Bağımsız, eşitlikçi, demokratik, laik ve evrensel hukuka dayalı bir siyasal anlayışı benimsemeye,
-İnsan temel almaya, insan hak ve özgürlüklerini vaz geçilmez değer saymaya,
-İlkeler ışığında, birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı ile mesleğin geliştirilmesi ve korunması, üreten, sanayileşen, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanların barış ve mutluluk içerisinde yaşayacağı bir dünya için mücadele etmeye,
-Emperyalist politikalara, doğal kaynakların ve ulusal servetlerin talanına, işgallere, savaşlara karşı çıkmaya, ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı ve kardeşliği savunmaya,
-Başta Kürt sorunu olmak üzere her türlü etnik ve inanç sorunun demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturularak barış ortamının tesis edilmesine, kardeşlik ve dostluğun pekiştirilmesine yönelik çaba göstermeye,
-Her türlü ayrımcılığa ve farklılıkları nedeniyle insanların ötekileştirilmesine karşı çıkmaya,
-İnsanlığın tüm tarihsel süreçlerde geliştirdiği değer yargılarına saygılı olmaya, bir arada yaşamanın zenginliğini savunmaya

devam edecektir.

Bu düşünce ve görüşler doğrultusunda Odamız;

-Rant ekonomisinin yerine, üretim ve istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı planlı bir ekonomi anlayışını,
-Başta yeraltı zenginliklerimiz olmak üzere bütün üretim alanlarında bilim ve teknolojinin esas alınmasını,
-Yeraltı kaynaklarımızın ve doğal zenginliklerimizin halkımızın yararına üretilmesini,
-Kamusal bir ekonomik politikanın benimsenmesini, özelleştirmelerin, rödevansın ve taşeronlaşmanın durdurulmasını, küreselleşme politikaları ile parçalanan kamu kurumlarının yeniden birleştirilmesini,
-İnsandan, emekten ve yaşamdan yana bir üretim ve sanayileşme politikasını, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm ilişkilerin yeniden düzenlenmesini,
-Enerji sektöründeki arz talep dengesi dikkate alınarak enerji üretiminin yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen politikaların uygulanmasını,
-Herkesin sağlıklı bir çevrede, biyolojik ve ruhi sağlık koşullarında yaşama hakkı olduğunu
-Eğitimin bir hak olduğu, parasız, eşit, demokratik bir eğitimin devletin temel görevleri arsında bulunduğunu, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik sağlanmasını,
-İşsizliğin temel sorunlarımızdan biri olduğu, çalışma hakkının anayasal bir hak olduğunu üyelerimize iş olanaklarının sağlanması, güvenceli çalışma ilişkilerinin devletin temel görevlerinden olduğu, bu koşulların sağlanması, insan onuruna yakışır çalışma ve ücret politikasının uygulamasını,

savunmaktadır, savunmaya devam edecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 46. dönem Merkez ve Şube Yönetim Kurulları ve diğer birimlerimiz; emekten, bağımsızlıktan, demokrasiden, barıştan, laik ve sosyal hukuk devletinden, kamu yararından yana görüşleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileri ile üyelerinin ve genel olarak çalışanların, özel olarak meslektaşlarımızın hak arama ve insanca bir yaşam mücadelesinin gereğini yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğiz.

A) GENEL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Çalışma yaşamının her geçen gün daha da esnekleştirildiği, kuralsızlaştırıldığı, çalışanların örgütlenmesinin önüne birçok engelin çıkarıldığı, mevcut örgütlenmelerin dağıtılmaya ve parçalanmaya çalışıldığı sıkıntılı ve sancılı bir dönemden geçmekteyiz. Bu tespitten hareketle örgütlenme Oda ve Şube yönetimleri ile temsilcilerinin asli görevi olacak ve örgütlenme çalışmaları artırılarak devam ettirilecektir. 

1. Oda – Üye İlişkileri

Odamız örgütlenmesinin en temel ögesi "üye"dir.

Üye-örgüt ilişkileri üyenin sorunları üzerinden yine üyenin kendi talep ve yöntemleriyle çözüme ulaştırılacaktır. Üye-Oda ilişkileri artırılmaya çalışılacak, üye katılımı ile çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenecektir.

Maden Mühendisliği Bölümünü bitiren genç mühendislerin tamamının Odamıza üye olması temel hedefimiz olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın Odaya üye olma zorunluluğunun olmamasına rağmen Odaya üye olmaları konusunda çalışmalar sürdürülecektir. Siyasi iktidarın gündeminde olan TMMOB Yasası Tasarısı dikkate alınarak yeni örgütlenme modeli üzerinde hazırlıklar ve çalışmalar yapılacaktır.

Uygulanan politikalara bağlı olarak diğer meslek disiplinlerinde de varolan ve artan işsizlik, üyelerimizin en büyük problemi olmaya devam etmektedir. Meslek alanımızı ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılmasına çaba harcanarak, üyelerimizin çalışma alanını genişletecek ve istihdama katkı koyacak her türlü girişimlerde bulunulmaya devam edilecektir.

Üyelerimizin çalışma yaşamlarında karşılaşacakları mesleki sorunlarda hukuksal destek verilmeye devam edilecektir.

Aidat borcu olmayan üyelerimize "Yıllık Ferdi Kaza Sigortası" uygulamasına devam edilecektir. Yeni talepler doğrultusunda yeni anlaşmalar yapılması için çalışılacaktır.

Oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesi için Oda Merkez ve şubeleri sorumluluk alanları dahilinde yılda en az bir defa üye toplantıları gerçekleştirmeyi hedefleyeceklerdir.

Ayrıca üyelerin farklı konularda eğilimlerini almak amacıyla sık sık basit anket uygulamalarına başvurulacaktır.

1.1. Ücretli Çalışan Üyeler

Ücretli çalışan üyelerimizin kamuda, özel sektörde ve daimi nezaretçi olarak çalışmakta oldukları bilinmektedir. Süregelen sorunlar, düşük ücret, güvencesiz iş, fazla çalışma süreleri ve sosyal haklardaki eksiklikler olarak bilinmekle birlikte, bu sorunlar daha da ağırlaşarak devam etmektedir. Bu nedenle asgari ücret tarifesinin ve SMMH Yönetmeliğimizin titizlikle uygulanması için gerekli çalışmalar özenle yürütülecektir. Buradan hareketle bu üyelerimizin sorunlarına yönelik çalışmalar üyelerimizle birlikte ele alınacak ve oluşturulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için Odamız olanakları seferber edilecektir.

43. Dönemde yürürlüğe giren SGK-TMMOB Mühendisler İçin Asgari Ücret İşbirliği Protokolünün yeniden yaşama geçmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Başkanlığı düzeyinde çalışmalar Oda bünyesinde kurulacak Asgari Ücret Çalışma Grubunun çalışmalarıyla artırılarak devam ettirilecektir.

1.2. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) ve Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH)

Serbest maden mühendisliği faaliyetleri yürüten üyelerimizin en temel sorunu aralarındaki haksız rekabet ve hizmetlerinin karşılığını alamamalarıdır. Bu sorunlara ek olarak Maden Kanununda yapılan değişiklikler ile Teknik Nezaretçiliğin yürürülükten kaldırılarak Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklerin kurulması yaşanan sorunların artmasına yol açmıştır. YTK`lar hakkında Anayasa Mahkemesi`ne açılmış olan davanın takibi sağlanmakla kalmayacak bu konuda hazırlıkları tamamlanmış olan ilgili yönetmeliğe karşı gerekli hukuki mücadele de yürütülecektir.

Bu alanda yaşanan ve yaşanacak olan sorunların çözümü için geçmişte olduğu gibi bu dönemde de gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu amaçla SMMH Çalıştayı düzenlenecektir.

1.3. İşsiz Üyeler

İşsiz üyelerimizle ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır. İşsiz üyelerin sorunları ve beklentileri üzerine birlikte çözüm yollarının aranacağı, dolayısı ile bu üyelerin de içinde bulunacağı ve oda örgütlülüğünü geliştirici işsiz üyeler çalışma grubu oluşturulacaktır. Burada üretilen çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.

1.4. Kadın Üyeler

Kadın üyelerimiz; öğrencilik, iş arama, uzmanlık alanı seçimi, vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki gelişim ve çalışma yaşamı süreçlerinde erkek meslektaşlarından farklı sorunlarla karşılaşmakta, mesleğin kendi sorunlarından ayrı, cinsiyetçi anlayışların kaynaklık ettiği özgül sorunlar da yaşamaktadır. Odamız; kadına cinsiyeti nedeniyle uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele etmek, pozitif ayrımcı politikalara destek olmak amacıyla bir çalışma grubu oluşturacaktır.

1.5. Genç Madenci-Öğrenci Üyeler

Öğrencilerin, Odayı tanıması ve kendi örgütleri olduğunu hissetmesi, öğrencilerin gelecekteki yöneticilerimiz olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütmekte olduğumuz Genç Madenci çalışması; bilimsel, ekonomik, demokratik ve özerk üniversite kavramı çerçevesinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 5. öğrenci kurultayı yapılmıştır. Bu alanda edinilen deneyimler kullanılarak, maden mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının çözümüne destek olunacaktır.

Genç Madenci çalışmaları Merkezde ve şubelerimizde, kendi bünyelerinde öğrenci üyelerimizin de katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla yürütülecek ve Merkezi komisyon tarafından koordine edilecektir.

Genç Madenci çalışmaları kapsamında şubelerimizin, sorumluluk alanlarına giren üniversitelere ziyaretleri sağlanacak, üniversitelerin tamamında öğrenci toplantıları yapılması hedeflenecektir. Oda örgütlülüğümüzün geliştirilmesi kapsamında öğrenci üye sayısının arttırılması, staj imkânlarının seferber edilmesi, teknik gezilerin ve meslek sohbetlerinin organize edilmesi sağlanacaktır.

İhtiyacı olan maden mühendisliği öğrencilerine burs verilme olanakları değerlendirilecek, bunun için Genel Kurul Kararları çerçevesinde Burs Yönetmeliği hazırlanacaktır.

Üniversite Genç Madenci temsilcilerinin katılımıyla Ankara`da merkezi bir öğrenci temsilciler toplantısı düzenlenecektir.

Odamız Genç Madenci Komisyonları, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla Genç Madenci Öğrenci Kurultayı veya Yaz Eğitim Kampı yapılacaktır.

2. Genel Merkez-Şube-Temsilcilik İlişkileri

Halen Odamız; 5 Şube,  2 Bölge temsilciliği, 51 İl temsilciliği, 12 İlçe temsilciliği, 54 İşyeri Temsilciliği ve 17 Maden Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilciliği ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şubelerimizin kendi kaynakları ile çalışmalarını sürdürebilmeleri esas alınacak ancak mevcut yapısının daha etkin ve güçlü olabilmesi için paylaşma, dayanışma ve karşılıklı destek bir bütünlük içerisinde sürdürülecektir.

Örgütlülüğün yerel düzeyde yayılarak Oda temsiliyetinin sağlanması ve etkinliğinin artırılması gerekli olduğundan temsilciliklerin artırılması ve merkez ile olan iletişimin daha da geliştirilmesi sağlanacaktır.

Demokratik merkeziyetçi yapımızla, şubelerimizde üretilen bilgi ve belgelerin tüm meslektaşlarımıza ve madencilik sektörüne ulaştırılmasında örgüt içi demokrasi ilkelerine uyulacaktır. İletişimin olanakları kullanılarak alınan kararların ortaklaştırılması ve uygulanması sağlanacaktır.

İşyeri temsilciliklerimiz, çalıştıkları işyerleri ile Odamız arasında önemli bir bağı oluşturmaktadır. Bu bağı daha da güçlendirmek, üyelerin Oda çalışmalarına katkılarını sağlamak, işyerlerinde üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara zaman geçirmeden taraf olmak, temsilciliklerimiz sayesinde daha etkin olabilmektedir. Bu nedenle işyeri temsilciliklerini sayısının ve etkinliğinin artırılmasına  çalışılacaktır.

44. Ve 45. Dönemlerde gerçekleştirilen Temsilciler toplantısının üçüncüsü 46. dönem içerisinde gerçekleştirilecektir.

3. TMMOB ve Diğer Odalarla İlişkiler

Üst örgütümüz olan TMMOB ve bağlı odalar ile olan ilişkilerde temel ilke işbirliği ve dayanışma içerisinde kamu yararının savunulması olacaktır. TMMOB çatısı altında birlik ve bütünlüğün gözetilmesi, TMMOB örgütlülüğünün daha ileriye taşıma arayışı ve Odamızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar bu çerçevede yürütülecektir.

Örgütlü ve birlik olmanın bilincinde olan Odamız toplumsal yararları gözeterek kendi meslek alanlarını savunmasından ödün vermeksizin diğer meslek odaları ile sürekli işbirliği arayışı içerisinde olacaktır. TMMOB`nin yerel örgütleri olan İKK‘larında olabildiğince güçlü bir şekilde yer alınabilmesine önem verilecektir. Ayrıca diğer odalarımızın TMMOB adına düzenledikleri kongre, kurultay ve sempozyumlara katılım sağlanarak destek verilecektir. TMMOB`ye olan maddi yükümlülüğümüz aksatılmadan yerine getirilecektir. Meslek alanlarından dolayı diğer Odalarla yaşanılan sorunlar öncelikle TMMOB içerisinde çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bu ilişkilerin tamamında Oda tüzel kişiliğinin ve örgütlülüğünün saygınlığının korunması esas olacaktır.

4. Üniversiteler ile İlişkiler

Üniversiteler, toplumsal aydınlanmanın ve bilimsel gelişmenin kurumsallaşmış yapıları olmak durumundadır. Olması gereken özelliklerden giderek uzaklaşan üniversitelerde idari ve bilimsel bağımsızlığın sağlanması, Oda-akademi ilişkisinin geliştirilmesi, bilimsel gelişmelerin meslek alanı ve üyelerimize gecikmeden yansıtılabilmesi için üniversitelerde çalışan üyelerimizle ilişkilerimiz güçlendirilecektir.

Başta Maden Mühendisliği Bölümleri olmak üzere tüm üniversiteler ile bilimsel ve teknik işbirliğini daha da güçlendirmek hedeflerimiz içinde olacaktır.

Maden Mühendisliği Bölümleri işyeri temsilcilerinin, öğrenci-Oda ilişkilerinde daha etkin görev alması sağlanacaktır.

Bu dönemde de ülke düzeyindeki tüm maden mühendisliği bölüm başkanlarının katılımının sağlandığı bir toplantı yapılacak ve bu toplantılarda üniversitelerin Maden Mühendisliği programlarının, eğitim olanaklarının ve öğretim elemanı sayılarının ve uzmanlıklarının ve öğrenci kontenjanlarının değerlendirilmesi ile Maden Mühendisliği eğitiminin durumu tartışılarak çıkan sonuçlar ve alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara taşınacaktır.

Bu kapsamda 11. Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı yapılacaktır. Yapılacak Çalıştayda Maden Mühendisliği Eğitim Programlarının günün ihtiyaçları temelinde yeniden oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çabalar yoğunlaştırılarak öncelikle "İş Güvenliği, Madencilik ve Çevre, Sondaj, Yeraltı Kazıları ve Zemin Mekaniği"  vb. gibi derslerin zorunlu ders programlarına konulması için girişimler sürdürülecektir.

Odamız; maden mühendislerinin meslek alanını daraltan anlayışları, mesleğin çalışma alanlarından yeni disiplinler yaratma uygulamalarını doğru bulmamaktadır. Ancak YÖK tarafından yapılan düzenlemeler sonucu kurulan ve TMMOB örgütlülüğü içerisinde Odamız çatısı altında örgütlenen Cevher Hazırlama Mühendislerinin mesleki gelişimleri ve sorunlarının çözümüne yönelik gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Gelişen teknolojiler ve yeni eğilimler ışığında ders müfredatlarının gözden geçirilmesi için üniversitelerle işbirliği yapılacaktır.

5. Diğer Örgüt, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Odamızın, madencilik sektörü ya da farklı alanlardaki diğer örgüt, kurum ve kuruşlarla olan ilişkilerinde temel nokta, küçük çıkarlarından uzak durulması ve kamu yararının hedeflenmesi olacaktır. Söz konusu ilişkiler, Odamızın yıllardan beri süregelen ilke ve geleneklerine ve özellikle bağımsız, demokratik yapısına uygun olacaktır.

5.1. Oda - Sendika ve Emek Örgütleri İlişkileri

Emekten ve halktan yana Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla olan ilişkiler bu dönemde geliştirilmekle birlikte kurumsallaşması yönünde gerekli çabalar harcanacaktır.

Kamu çalışanlarının sendikal mücadelelerine destek olunarak; bu konudaki girişim ve çalışmaların üyelere duyurulması ile birlikte dayanışma çağrısı yapılarak; siyasal ya da başka nedenlerle haksızlığa uğrayan kamu çalışanı meslektaşlarımızın haklarının savunulmasında kendilerine yardımcı olunacaktır.

Özelde meslek alanlarımızla ilgili Dev-Maden Sen, GMİS, T.Maden İş ve ESM ile genelde sendikalarla, Barolar, TTB vb. örgütlerle birlikte özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, esnekleştirmeye, kuralsızlaştırmaya ve denetimsizleştirmeye karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere, ekonomik demokratik ve özlük haklarımızın daraltılmasına karşı ortak etkinlikler yapılması için çalışılacaktır.

5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler
Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlıklar, madencilik sektörünün önemli kamu kuruluşları olan MTA, MİGEM, ETİ MADEN, TKİ, TTK, BOREN, EÜAŞ, DSİ, TCK, Mahalli İdareler ile madenciliğin gelişimi ve üyelerimizin istihdamı konularında bilgi alış-verişi yapılacak, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve meslek alanlarımızla ilgili olarak bu kuruluşlarla olan ilişkiler sürdürülecektir.

Bu amaçla;
46. Dönemde de Oda Yönetim Kurulu tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşlarının ziyaretlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Bu ziyaretler kapsamında özellikle gerçekleştirmiş olduğumuz kongre, kurultay ve sempozyumlara aktif katılımın sağlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca karşılıklı görüş alışverişleri yapılarak;

-Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan yasalar, yönetmelikler vb. konularda ortak çalışmalar yürütülerek Oda görüşlerimizin aktarılması,
-Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlık ve kuruluşlarda oluşturulan teknik komiteler ve çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alınması

 sağlanacaktır.

Madenlerde iş kazalarının önlenmesi amacıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine yönelik olarak başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm taraflarla ortak çalışmalar sürdürülecektir.

Patlayıcı maddelerin denetim mekanizmaları içerisinde Odamızın da yer alması için İçişleri Bakanlığı nezdinde sürdürülen çalışmalara devam edilecektir.

6. Uluslararası İlişkiler

Oda‘nın, gerek bilimsel ve teknik bilginin paylaşılması, gerekse ulusal ve evrensel meslek ilkeleri ve sorumlulukları temelinde uluslararası dayanışma amacıyla, diğer ülkelerin maden mühendisi örgütlenmeleriyle iletişim içerisinde bulunması önemlidir. Diğer ülkelerdeki mühendislik kuruluşlarıyla, maden mühendisliği birikimlerinin karşılıklı etkileşim içinde geliştirilmesi yönünde gereken çaba gösterilecektir.

IMCET`in 50. Yılı dolayısıyla uluslararası niteliğinin daha da kuvvetlendirilmesi amacıyla diğer ülke maden mühendisleri örgütlerinin desteği sağlanacaktır.

ILO ve ISSA Mining vb. kuruluşlar ile ortak işbirliği çalışmaları başlatılacak ve KTMMOB ve KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası ile başlatılmış olan ilişkiler artırılarak devam ettirilecektir.

B) ODA VE BÜRO İÇİ ÇALIŞMALAR

1. Örgüt İçi Eğitim

Oda çalışmalarında karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi amacıyla yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için örgüt içi eğitim programları düzenlenecektir. Bu amaçla dönem içerisinde Oda yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına yönelik, Oda mevzuatı ve uygulamaları ile 46. Olağan Genel Kurulu kararı gereği "Toplumsal cinsiyet" konularında eğitimleri düzenlenecektir. Ayrıca dönem içerisinde ihtiyaç duyulan diğer konularda da eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

2. Mali İşleyiş

Odamızın mali politikalarında merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlama anlayışı gözetilmeye devam edilecek, Oda mali kaynaklarının kullanımı açıklık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, Oda örgütlülüğünün ve meslektaşlarımızın gelişmesine yönelik olarak titizlikle sürdürülecektir.

Mali işleyişimiz, Mali İşler Yönetmeliği ile bütçe uygulama esasları dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. Şube ve Temsilciliklerimizde mali işleyişteki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak saymanların eğitimi ve yılda en az bir kez saymanlar toplantısı yapılacaktır.

Şube ve temsilciliklerin faaliyetlerinde gelir-gider dengesi gözetilecek, örgüt birimlerimizin faaliyetlerinin kendi bütçeleri ile yürütülmesi için çaba gösterilecektir.

Genel Merkez ve Şubeler, gelir-gider belgelerini elektronik ortamda düzenlemeye devam edeceklerdir. Denetleme Kurulu, şube hesaplarını gerektiğinde yerinde de inceleyerek denetimlerini yapacaktır.

3. Hukuki Çalışmalar

Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkinliğinin sağlanması, Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalar sürdürülecektir.

Dönem içerisinde;

-Odamızın açtığı, müdahil olduğumuz veya Odamıza karşı açılan ve kamu genelini ilgilendiren davalar hakkında bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanacaktır.
-Odamızın taraf olduğu davaların bir dosyalama sistematiğine göre dosyalanması davaların karar örneklerinin arşivlenmesi sağlanacaktır.
-Meslek alanlarımızla ilgili mevzuat düzenlemelerinin sürekli takibi yapılarak, Odamızın müdahilliği konusunda çalışmaların yürütülmesi ve Oda görüşleri ile eğilimlerinin bu düzenlemelerde yer alması sağlanacaktır.
-Üyelerimizin ekonomik kriz, özelleştirmeler vb. nedenlerle maruz kaldığı hak kayıpları, konusunda hukuk birimimizce hukuki destek verilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir.

4. YTK / SMMH / Büro Tescil ve Vize Çalışmaları

Mesleki uygulama standartlarının oluşturulmasına bağlı olarak mesleki denetim hizmeti verilmesinde mesleğimizin her ürünü için etkin bir denetim gerçekleştirilmelidir. Mesleki denetimin temel amacı kamu yararı ve bilimsel–teknik kriterler çerçevesinde ürünlerin hazırlanması, haksız rekabetin önlenmesi ile bilimsel ve toplumsal boyutta kamuoyunda mesleğimizin hak ettiği yere gelmesinin sağlanmasıdır.

Diploma ticareti ve genç mühendislerin sömürüsünün önlenmesi için gerekli mevzuat çalışması SGK Müfettişleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Maliye Müfettişleri Derneği, Barolar Birliği ve TÜRMOB gibi örgütler ile işbirliği içerisinde yapılarak Odamıza karşı açılacak davalarda mağdur olmamak için gerekli önlemler alınacaktır.

YTK‘lar ve SMMH belgeli üyelerimiz tarafından düzenlenen proje ve raporların vize işlemlerinin eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapılabilmesi ve bu kapsamda çalışan üyelerimiz ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu alandaki örgütlülüğümüzün artırılması için MİGEM içerisinde bir İrtibat Bürosu kurulabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.

C) MESLEKİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Mesleki ve bilimsel çalışmalar, Odamızın en önemli etkinliklerinden biri olmaya devam edecektir. Sürekli Eğitim Merkezi`nin kurumsallaşması ve eğitim çalışmalarını geliştirerek yaygınlaştırması önceliğimiz olup, bu yönde çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

İletişimde ve mesleki-bilimsel bilgi aktarımında önemli bir araç olan web sitemizin kullanımı, bu dönemde de etkin olarak sürdürülecektir. Mesleki ve bilimsel çalışmalarda "Oda Bilim Kurulu"ndan doğrudan katkı alınacaktır.

Odamız tarafından gerçekleştirilen kongre, sempozyum, çalıştay ve eğitimlerin tüm üyelerimize ücretsiz olarak ulaştırılabilmesi için uzaktan eğitim sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.

1. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar

Ülke ve meslek/meslektaş sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması, bilginin erişilebilme ve yaygınlaştırma olanaklarının yaratılması, bilim ve teknolojinin halkın kullanımına sunulmasının araçlarının yaratılması amacıyla periyodik olarak her dönem düzenlediğimiz kongre, kurultay, sempozyum gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine bu dönemde de önem verilecektir.

Gerçekleştireceğimiz her bir etkinlikte; Oda Yönetim Kurulu`ndan sorumlu üyelerin bulunması ve çalışmaların sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi tarafından sürekli olarak izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Birbirini tekrar eden etkinlikler yerine, içeriği daha zengin etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Etkinlik konularına ilişkin Odamızın yürüttüğü çalışmalar ve konu hakkında Odamız görüşleri kamuoyuna duyurulacaktır.

Kongre ve sempozyumların düzenlenmesinde kullanılacak bilgisayar yazılımı ve donanımı tamamlanarak hizmete koyulacaktır.

Bu dönem geleneksel olarak yürüttüğümüz kongre, sempozyum ve çalıştaylar:

Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar:

-Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu / 13-14 Eylül 2018 İstanbul
-Öğrenci Kurultayı / 9-10 Mart 2019 Antalya
-Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi / 16-19 Nisan 2019 Antalya
-Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu / 3-4 Mayıs 2019 Çanakkale
-Altın Politikaları Sempozyumu / 24 Mayıs 2019 Ankara
-Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu / 3-4 Ekim 2019 Adana
-Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi /23-26 Ekim 2019 İzmir
-Uluslararası Kırmataş Sempozyumu / 21-22 Kasım 2019 Bursa
-Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi / 12-13 Aralık 2019 Ankara
-Uluslararası Delme-Patlatma Sempozyumu / 22-23 Ekim 2020 Antalya
-Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu / 24-25 Aralık 2020 Ankara
-Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi / 9-10 Nisan 2020 Zonguldak

Çalıştaylar:

-Krom Çalıştayı / 13 Ekim 2018 Adana
-Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı / 3 Kasım 2018 Zonguldak
-Cevher Hazırlama Mühendisliği Çalıştayı / 22 Kasım 2018 İstanbul
-Kömür ve Enerji Çalıştayı / 15-22 Aralık 2018 Soma
-SMMH Çalıştayı / 25 Ocak 2019 Ankara
-Madencilik Politikaları Çalıştayı / 15 Haziran 2019 Ankara

2. Mesleki Eğitim Çalışmaları

Üyelerimizin meslek alanlarındaki gereksinim ve taleplerini göz önünde bulundurarak uzmanlık alanlarımızla ilgili merkezi olarak yürütülen meslek içi eğitim programları geliştirilerek ve şubelere de taşınarak devam ettirilecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi`nin kurumsallaşması ve eğitim çalışmalarını geliştirerek yaygınlaştırması önemli bir gerçeğimiz olup, bu yönde çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

Mesleki çalışmaları arttırmayı ve SEM kapsamında meslek içi eğitimi çeşitlendirerek meslektaşlarımızın yetkinleşmesi ve mesleki gelişimi hedeflenmektedir. SEM kapsamında yürütülen kurs ve eğitimler nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.

Mesleki ve bilimsel çalışmalar 46. dönemde de, Odamızın en önemli etkinliklerinden olmaya devam edecektir.

46. Dönemde SEM‘de Yapılacak Eğitimler

1) Madencilik Mevzuatı Eğitimi
2) Bilirkişilik /Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi
3) Sorumlu Müdürlük Eğitimi
4) Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi
5) Jeotermal Enerji Araştırmaları Eğitimi
6) Sondaj Uygulamaları Eğitimi
7) Tünel Metro Uygulamaları Eğitimi
8) Maden Projeleri Yönetimi Eğitimi
9) Delme Patlatma Eğitimi
10) Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Eğitimi
11) Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
12) Patlayıcı Madde Ateşleyici  Eğitimi
13) Madencilik Sektöründe ÇED Yönetimi ve Madencilik Projelerinde Uygulanması Eğitimi
14) Eğiticilerin Eğitimi
15) İşyerleri Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlanması Eğitimi
16) Mesleki Eğitimler
17) Örgüt İçi Yönetim Eğitimi
18) Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Eğitimi
19) Şev Stabilite İzleme Eğitimi
20) İHA 0-İHA 1 Eğitimi

3- Personel Belgelendirme Çalışmaları

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Maden Mühendisleri Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi  (MMO MEYEM) oluşturulmuştur.   Sürekli gelişime odaklanmış MMO MEYEM Belgelendirme Kuruluşu olarak; çalışanlarımızın katılımı ve üst yönetimin desteği ile kalite güvencesinin sağlanabilmesi için hiç bir taviz vermeden, tarafsızlığını her zaman koruyarak personel belgelendirme sürecini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda MMO MEYEM; Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde Personel Belgelendirme Kuruluşu olabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) başvurulmuş ve ön yetki sözleşmesi imzalanmıştır. Türk Akreditasyon Kurumu`nda akredite olmak için başvuru yapılmış olup bu süreç tamamlandıktan sonra, madencilik ile ilgili diğer meslek guruplarında da kapsam genişletmeye gidilerek, yetkili Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak sektörümüze katkı vermeye devam edecektir.

4. Çalışma Grupları

Üyelerimizin oda karar süreçlerine katılımı ile oda görüş ve değerlendirmelerinin verimli bir şekilde oluşturulmasına yönelik önemli araçlardan biri de komisyonlardır. Oda birimlerimizde mesleki ve diğer konulara yönelik çalışma alanları başlıkları altında süreli ve sürekli komisyonlar kurulmasına özel bir önem verilecektir.

Çalışma Grupları, çalışmalarının dönem sonunda çalışma raporu ile üyelerimize aktarılması sağlanacak, ihtiyaç duyulduğunda süreli komisyonlar kurulup Oda görüşleri ve raporlarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Oda çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Şubelerimiz ve Oda Merkezimizde uzmanlık alanlarımıza ilişkin süreli ve sürekli komisyonlarımızın oluşturulması sağlanacaktır.

4.1. Sürekli Çalışma Grupları

-Dergi  Yayın Kurulu
-Bülten Yayın Kurulu
-SEM Çalışma Grubu
-MEYEM Çalışma Grubu

4.2. Süreli Çalışma Grupları

-Delme Patlatma Çalışma Grubu
-Enerji ve Kömür Çalışma Grubu
-Mevzuat YTK/SMMH Çalışma Grubu
-İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Çalışma Grubu
-Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu
-Kadın Üyelerimizin Sorunlarını Araştırma ve Takibi Çalışma Grubu
-Genç Madenci Çalışma Grubu
-Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu

D) BASIN YAYIN ve KİTAP HİZMETLERİ

Odamız kendi meslek alanlarından ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek, yine yeni yayınları üyelerimizin ve toplumun kullanımına sunacaktır.

Bu kapsamda Odamız yayın çalışmaları; kitaplar, süreli yayınlar, kütüphane ve arşiv olarak üç dalda sürdürülecektir.

Bu dönemde, meslektaşlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yayınların Odamıza kazandırılması hedeflenmekte olup, çalışmaların yeni önerilerle geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.

1. Madencilik Dergisi

Odamızca uzun yıllardan beri yayınlanan "Madencilik Dergisi"nin ülkemiz madencilik sektöründe bilimsel ve teknik bilginin aktarımı ve paylaşımına yönelik rolü ve önemi bilinmektedir. Normal periyodunda yayımlanan "Madencilik Dergisi"nin, uluslararası endeksler tarafından taranması için çalışmalara devam edilecektir.
Nitelikli ve güvenilir bir yayın çalışmasını sürdürebilmesinin en önemli koşullarından biri olan yazı akışının kesintisiz olarak sürmesi için çaba gösterilecektir. Özellikle, seçici ve kaliteden ödün vermeyen "kısa sürede değerlendirme–hızlı yayımlama" politikası uygulanacak ve dergiye gelen bilimsel yazı sayısının arttırılmasını sağlayacak bir anlayış hayata geçirilecektir.

2. Madencilik Bülteni

Madencilik Bülteni, Oda ile üye arasındaki en önemli iletişim ve örgütleme aracıdır. Üyenin sahipleneceği zengin içerikli bir seviyeye çıkarılmasına olan ihtiyaç her dönem olduğu gibi bu dönemde de önemli görevlerden biridir. Bunu sağlamanın yolu, üye desteğinden geçtiğinin bilinciyle, Madencilik Bülteni için üye desteği önemli önceliklerimiz arasında yer alacaktır.

Dönem içerisinde özel dosyalar içerecek Madencilik Bülteninin hazırlanmasında şube ve temsilcilikler ile öğrenci üyelerin de etkin katılımları sağlanacaktır. Bültenin elektronik kopyasının Oda web sitesi üzerinde yayınlanmasına devam edilecektir.

46. Dönemde Madencilik Bülteni içerisinde, Oda örgütlülüğünü geliştirici mesleki,  hukuksal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel içerikli görüş ve düşüncelerin yer alması teşvik edilecek, güncel sorunlara yönelik özel gündemli sayılar çıkarılacak ve böylelikle Madencilik Bülteni‘nin daha geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.

Dönem içerisinde bülteninin basılarak dağıtımının yanı sıra elektronik ortamda da üyelere ulaştırılmaya devam edecektir.

3. Oda Web Sayfası

Odamız Resmi Web Sayfası teknolojik yenilikler göz önüne alınarak yenilenme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Önümüzdeki dönemde yeni arayüzü ile hizmet vermeye başlanacaktır. MADEN PORTAL çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

Madencilik Bülteni`nin ve Madencilik Dergisi`nin site üzerinde ulaşılır olması, söz konusu yayınların bu yolla çok geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaktadır. Bu dönemde de, Madencilik Dergisinin, Madencilik Bülteninin ve Odanın tüm yayınlarının web sitesi üzerinden herkese açık olması uygulamasına devam edilecektir.

Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri bilgisayarlar aracılığıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Oda web sitesi üzerinden, Maden Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi (MADENBİS) yazılımı aracılığıyla tüm üyelerimize bir kullanıcı şifresi verilmektedir. Üyelerimiz bu şifre ile kendi bilgilerini denetleyebilme, güncelleme, borç sorgulama ve borcunu ödeyebilme olanağına sahip olmuştur. MADENBİS Uygulaması geliştirilerek sürdürülecek ve programın kullanımı konusunda üyelerimize gerekli teknik desteğin verilmesine devam edilecektir. Ayrıca internet üzerinden kredi kartıyla aidat, eğitim ve belge ücreti ödeme veya on-line kitap satışı yapılabilmesi için gerekli altyapı geliştirilecektir. Üyelerimizin ürettikleri mühendislik hizmetlerini e-imza ile internet sitemizden mesleki denetime sunabilmeleri için çalışma yapılacaktır.

Odamız ve bağlı şubelerin aynı ağ sistemi içine alınması ve veri paylaşımının en üst düzeyde sağlanması için gerekli araştırmalar yapılıp, çalışmalara başlanacaktır.

Oda merkezinde elektronik bilgi ve dokümantasyon arşivinin oluşturulması ve bilgisayar ağıyla bu arşivden şubelerin de yararlanmasının sağlanmasına yönelik altyapının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

4. Yeni Yayınlar

Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri kitaplarının yanı sıra komisyonlar ve uzman üyelerimiz aracılığıyla hazırlanan teknik kitapların, Oda yayını olarak basılması çalışmalarına devam edilecektir. Yeni basımı yapılacak kitapların Odamız ve şubelerimizle yürütülecek koordineli çalışmalar sonucunda ve bilim kurulu onayı ve aracılığıyla yayımlanmasına önem verilecektir.

Odamızın ihtiyacı olan kitapların basımı merkezi olarak, şubelerimizden ve uzman üyelerimizden gelecek önerilerle gerçekleştirilecektir. Kitap seçim ve yayın komisyonu kurularak, çalışmalar komisyon aracılığıyla yürütülecektir.

Meslek alanlarımıza giren ve değişik sektörleri kapsayan konularda oluşturulacak yeni Oda raporları ile geçmiş dönemlerde yayınlanan Oda görüş ve raporlarının güncellenerek basımı geçekleştirilecektir.

5. e-Kütüphane

Merkez ve Şubelerimizin tamamında kütüphane hizmeti aktif hale getirilecektir.

Önümüzdeki çalışma döneminde Oda yayınlarımızın elektronik ortama aktarılması ve internet ortamında bulunan bazı madencilik ve mühendislik sitelerinde de yayınlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Sektörümüzü ilgilendiren konularda yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile diğer bilimsel çalışmaların temini ve yayınlanması konusunda çalışma olanakları araştırılacaktır.

E) SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

1. Söyleşi ve Paneller

Meslek alanlarımız ve ülke gündemine ilişkin güncel konularda, oda politika ve ilkelerine uygun konunun uzmanlarıyla tartışma platformları oluşturacak periyodik söyleşiler gerçekleştirilecektir.

2. Dünya Madenciler Günü

Odamız tarafından her yıl Aralık ayında düzenlenmekte olan Dünya Madenciler Günü kutlamalarının bu dönem daha kapsamlı ve yaygınlaştırılarak düzenlenmesi ile birlikte geniş katılımların sağlanacağı farklı düzenlemelerin ve etkinliklerin tartışılacağı platformlar oluşturulacaktır.

3. Gezi ve Aktiviteler

Üyelerin birbirleriyle ve Odayla olan ilişkilerini geliştirmek için ortak zaman ve mekan oluşturmak amacıyla teknik gezi, gezi ve piknik gibi aktiviteler geliştirilerek devam ettirilecektir.

4. Emekli Üyeler Toplantısı

Bu dönem emekli üyelerimizin bilgi birikimi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanabilmek için ilişkiler artırılmaya çalışılacak, bunun için düzenli "Emekliler Toplantısı" planlanacaktır. Emekliler toplantısının tüm şubelerimiz tarafından gerçekleştirilmesi için çaba harcanacaktır.

5. Lokal

Oda-Üye ilişkisinin ve örgütlüğünün geliştirilmesi için açılmış olan lokal hizmetlerinin geliştirilmesi ve denetlenebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturularak üyelerimizin birbirleriyle ve aileleriyle birlikte ortak ve üretken zaman geçirilmesi sağlanacaktır.

Lokalimizin daha etkin kullanımı için  başta emekli meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimiz olmak üzere kimi etkinlikler lokale taşınacaktır. Lokale üyelerimizin kullanımı için bilgisayar kurularak internet bağlantısı sağlanacaktır.

Bizler; ülkemizin demokratikleşme, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma ve istihdam politikalarında insanca yaşamı hedefleyerek, "birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışıyla "çağdaş, demokratik, üreten ve eşit paylaşan bir Türkiye" için "Daha etkin bir Meslek Odası" yaratma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

Demokrasi geleneğimiz, çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, kurumsallığımızın, teknik altyapımızın ve örgütlülüğümüzün geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
46. Dönem Yönetim Kurulu
31 Mart 2018 Ankara


 
EK 1:

I) ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Çalışmalarına İlişkin İlkeler

-Odamız çalışmalarını halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, anti-faşist, anti-emperyalist, yurtsever, devrimci ve demokrat bir anlayışla yürütecektir.
-Odamız çalışmalarında, üyenin ve sektörün sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilecektir.
-Odamız tarafından gerçekleştirilecek olan bilimsel etkinlikler kamu yararına sahip çıkan bir anlayış içerisinde yapılacaktır.
-Odamız, çalışmalarında sermaye ve yandaşı kuruluşlar yerine demokratikleşmeden, insan haklarından, sosyal adaletten ve emekten yana demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ilişkiler içerisinde olacaktır.
-Odamız, ülke gündemine müdahil olarak ekonomik, demokratik, siyasal, toplumsal ve mesleki haklar için mücadele edecektir.

2. Odanın Bağımsızlığına İlişkin İlkeler

-Odamızın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir. Odamızın kamu yararlarını korumak ilkesinden veya çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilmeyecektir.
-Siyasi partiler ile diğer kurum ve kuruluşlarla geliştirilecek ilişkilerde Odamızın bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir.
-Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi veya kariyerist çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilecek ve uygulayacaktır.

3. Karar Alma Süreçlerine İlişkin İlkeler

-Odanın tüm kararları demokratik merkeziyetçilik ilkesi anlayışıyla alınacak ve yaşama geçirilecektir.
-Oda örgütünün en temel ögesinin üye olduğu kabul edilerek, alınacak kararların oluşumunda üye katılımının ve tüm görüşlerin dikkate alınması esas olacaktır.
-Karar alma süreçleri üye, İşyeri Temsilcilikleri, İlçe-İl-Bölge Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu olarak kabul edilecektir.
-Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların Oda`nın bütün birimleri tarafından uygulanması esas olacaktır.

4. Mesleki Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler

-Odanın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması geldiğinden, meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedef olacaktır.
-Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve etiğini korumak esas olacaktır.
-Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunarak mesleğin gelişmesine katkıda bulunmak esas olacaktır.

5. Mali İşleyişe İlişkin İlkelerimiz

-Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" kavramı esas alınacaktır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, etkinlikler bazında yardımlaşma ve dayanışma esas olacaktır.
-Gelirlerde öncelik üye ödentilerinde olması ve böylece ekonomik olarak yalnızca üyelere bağımlı bir örgüt yaratılması amaçlanacaktır. Üye ödentilerinin toplanması, Oda Merkezi`ne aktarılması ve Birlik payının düzenli ödenmesi örgütlülüğün en temel gereği olarak kabul edilecektir.
-Oda faaliyetleri ticari kaygıyla gerçekleştirilmez. Yayımlanacak kitaplar, e-kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimler, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler kar amaçlı yapılmayacaktır.

EK 2:

II) ULUSAL MADENCİLİK POLİTİKASI İÇİN TEMEL İLKE VE GÖRÜŞLERİMİZ

*Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi madencilik faaliyetlerinde de amaç, insanın refah ve mutluluğudur. İnsan onuruna ve emeğine saygı, madencilik faaliyetlerinin planlama ve uygulanmasında hareket noktası olmalıdır. Kamu yararı öncelikli olarak göz önünde tutulmalıdır.
*Madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik oluşturulacak tüm amaç ve hedefler ile uygulamalar, her şeyden önce bilimsel ve teknik temeller üzerinde geliştirilmeli, bilimsel bilgi ile desteklenmeyen söylem ya da tasarılardan uzak durulmalıdır.
*Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretim arttırılmalıdır. Ancak, söz konusu üretimin hedefi dış satım değil, ülke sanayi sektörleri olmalıdır. Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak döviz elde edilmesinde değil, ancak, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede, madencilik sektörünün planlanmasında ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön planda tutulmalıdır.
*Ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin, yerli maden kaynaklarımızdan karşılanması öncelikli hedef olmalıdır. Sanayinin ihtiyacı olan ucuz enerji üretiminin sağlanması ve bu enerjinin sürekli ve güvenilir olması bakımından, yerli maden kaynaklarımızın kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Elektrik enerjisi arz - talep dengesinin sorunsuz sürdürülebilmesi için, ulusal maden kaynaklarımıza öncelik veren, akılcı bir enerji politikası zaman kaybedilmeden oluşturulmalıdır.
*Maden aramaları uzun yıllardır ihmal edilmiştir. Aramalarla ilgili etkin yasal ve yönetsel yapıların hızla tesisi ve çağdaş teknolojilerin kullanıldığı arama faaliyetlerinin, kamu denetiminde ve mutlaka rasyonel bir stratejik plan çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. 
*Ulusal madencilik politikasının eğitim ayağı içerisinde nitelikli ve uygun sayıda maden mühendisi yetiştirilme planlaması, ülke gereksinimleri ölçüsünde eğitim verecek bölüm sayılarıyla sürdürülmeli, istihdam kaygısından uzak diplomalı işsiz maden mühendisi anlayışıyla gereğinden fazla bölüm açılması engellenmelidir.
*Madencilik sektöründe aramadan uç ürüne kadar her aşamada ileri teknoloji kullanımı amaçlanmalıdır. Üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesine ve yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yeni gelişen teknolojilerin kullanımı, bu sektörün ülke kalkınmasına katkısı bakımından kritik önemdedir. Bu nedenle sektörde yüksek teknoloji kullanımı ve üretilmesine yönelik araştırma - geliştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir. İleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, daha temiz ve daha etkin madencilik süreç ve ürünlerinin temini bakımından önkoşuldur.
*Gelişmiş teknoloji kullanımı ve madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi, sektöre önemli katkılar yapacak yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu çerçevede söz konusu teknolojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek iyi eğitilmiş işgücü istihdamının süratle arttırılması, genel verimliliğin artışı bakımından son derece önemlidir. Madencilik faaliyetinin her aşamasında, en az bir maden mühendisinin varlığı zorunlu olmalıdır. Eğitim ve öğretim konusunun yeniden ele alınması ve sektörün gereksinim ve beklentilerine cevap vermesi gerekmektedir.
*Ülke madencilik sektörünün en önemli darboğazlarından biri, gerek kamu gerekse özel kuruluşların yönetsel yapılarındaki sorunlardır.  Bu yapıların verimliliğine yönelik çalışmalar, madencilik sektörünün gelişimi bakımından son derece önemlidir. Söz konusu yapılarda hesap verilebilirlik ve şeffaflık mutlaka sağlanmalıdır.
*Sektörde pazar araştırması kavramı gelişmemiştir. Bu konunun kapsamlı bir çerçevede yeniden ele alınması, gerek mevcut gerekse gelişen pazarların yakından takip edilerek değişikliklere uygun stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.
*Çevre faktörü gözardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi, içinde bulunduğumuz yüzyılda mümkün değildir. Madenciliğin çevreye etkileri yadsınamaz. Ancak, madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması, madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına ve yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması, sektörün gelişimini engellemeyecek, aksine genel anlamda sektörün gelişimine yönelik katkıyı yapacaktır.
*Madencilik sektöründe, kamuoyu doğru bilgilendirilmelidir. İstihdam yaratan, sanayileşmenin ana girdisini sağlayan ve katma değer üreten bir sektör olduğu topluma anlatılmalıdır.
*Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlara ilgili yöre halkının katılımı sağlanmalıdır.
*Toplumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir bir madencilik sektörünün gelişimi; devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin yapıcı işbirliği ile mümkündür. Söz konusu tarafların doğrudan katılımları olmaksızın hazırlanacak herhangi bir sektör planının ya da plan uygulamasının başarılı olması mümkün görülmemektedir.